Trouw je met of zonder contract?

Trouwplannen voor het komende jaar? Dan ben je ongetwijfeld al druk in de weer met de voorbereidingen: een jurk, de fotograaf, de zaal, … Maar heb je er al eens bij stilgestaan of je wilt trouwen met of zonder huwelijkscontract? We geven je graag een woordje uitleg.

Wat is een huwelijksvermogensstelsel?

Een koppel dat trouwt, deelt niet alleen lief en leed met elkaar, maar ook bezittingen en schulden. Al wat je koopt en erft, het inkomen dat je verdient, de leningen die je aangaat, … zullen allemaal op een bepaalde manier onder jullie “verdeeld” worden. Hoe die verdeling in de praktijk gebeurt, ligt vast in regels, die we het  huwelijksvermogensstelsel noemen. Daarin wordt bepaald wat van beide echtgenoten gemeenschappelijk is en wat van één echtgenoot is.

Wat zijn de populairste huwelijksstelsels?

–       het stelsel van scheiding van goederen;

–       het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen;

–       het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten. Als je trouwt zonder contract, dan val je automatisch onder dit stelsel, dat het “wettelijke stelsel” wordt genoemd.

Wat staat in het huwelijkscontract?

Heb je beslist om met een contract te trouwen, dan moet je naar de notaris. Hij stelt een akte op waarin de aanstaande echtgenoten aangeven voor welk huwelijksvermogensstelsel ze kiezen.

Daarnaast kunnen in het huwelijkscontract ook zaken worden opgenomen die specifiek zijn voor de situatie van het koppel (bv. wanneer één van beiden kinderen heeft uit een vorige relatie) of zaken waarbij men wil afwijken van de regels van het gekozen stelsel.

Van welke regels kun je niet afwijken?

Ongeacht onder welk stelsel je trouwt, je huwelijkscontract mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de regels die van toepassing zijn op alle gehuwden. We geven enkele voorbeelden:

echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd (art. 213 B.W.);

de gezinswoning kan nooit zonder de toestemming van de partner worden verkocht, zelfs al is die eigendom van slechts één echtgenoot;

een echtgenoot kan niet zonder de toestemming van zijn partner de huur opzeggen van de woning die ze samen als gezinswoning betrekken, zelfs als het huurcontract vóór het huwelijk door één van beide partners werd ondertekend;

iedere echtgenoot moet in verhouding tot zijn vermogen bijdragen in de lasten van het huwelijk;

de ene echtgenoot mag de naam van de andere alleen gebruiken in zijn beroepsbetrekkingen als die andere daarvoor zijn toestemming heeft gegeven. Eenmaal deze toestemming is gegeven, kan die alleen nog om ernstige redenen worden ingetrokken.

Uw commentaar